Actueel

Recensies TvOO januari 2016

do 21 jan 2016

Wie is hier nou de baas?
In 21 Peptalks naar leven vanuit autonomie
Pep Degens
Eigen uitgave, 2014. ISBN: 978 90 821692 01

'Wie zit er nu echt bij jou aan het stuur?' is de centrale vraag van dit boek. Wie regelen jouw leven, vermomd als jouw eigen gedachtes en gevoelens? De auteur Pep Degens stimuleert je je leven en onderliggende script te scannen. En daarmee niet te wachten op een mogelijke crisis, zoals veel mensen doen, maar dat nu ter hand te nemen.
Mensen bouwen in hun leven (dubbelsteens) muurtjes, maar raken daarmee de regie over hun eigen leven steeds meer kwijt. Je muurtjes, ooit bedoeld om je af te schermen van kwetsing, geven je schijn-autonomie. In feite overleef je en zit je klem in onbewust en ineffectief gedrag.
Door je hiervan bewust te worden, ont-wikkel je jezelf naar een leven vanuit autonomie. Zo kun je je bewust worden van je drivers/ opjagers, zoals wees perfect - doe de ander een plezier - wees sterk - doe je best - wees de beste. Je drivers sturen je weg van eigenwaarde en verhinderen contact met de realiteit. Daarom is het belangrijk je te realiseren dat je niet je drivers bent, maar dat je ze hebt. Het is dus belangijk je drivers te regisseren vanuit je eigen Volwassene (vanuit de Transactionele Analyse).
Wat me aanspreekt is de metafoor vanuit de voetbalwereld, om 'tribunegedrag' of 'speelveldgedrag' te vertonen. Bij tribunegedrag kijk je alleen, je moppert, klaagt, toont excuusgedrag en wordt besmet door negatieve emoties. Echter scoren doe je alleen op het speelveld! Het advies is dan ook om op dat speelveld te gaan staan en daadwerkelijk te voetballen en niet steeds te vluchten naar de tribune.
Mooi dat dit zeer leesbare boek invulling geeft aan het veelgehoorde advies om 'los te laten'. Om dit te kunnen doen is het nodig juist eerst vast te pakken, dan te accepteren en er mee te dealen, dan afronden om uiteindelijk los te kunnen laten.
'Wie is hier nou de baas?' is een inspirerend en prikkelend boek voor ieder die vanuit autonomie zijn leven wil vormgeven.  Het leest gemakkelijk, ondersteund door actuele voorbeelden en neemt in de slipstream ook nog het Transactionele Analyse-model mee.

Sonja Scholts, gespecialiseerd in het coachen van teams en ondernemers

Wie is hier nu eigenlijk de baas?
En nog 7 filosofische vragen voor managers
Ben Kuiken
Haystack, 2007. ISBN 978 90 778 8130 9

Het eerste boek van Ben Kuiken, filosoof en voorvechter van nieuw organiseren, wil managers de helpende hand van de filosofie bieden bij de vragen die ze in hun werk tegenkomen. Enkele voorbeelden van de vragen die aan de orde komen: in hoeverre geven cijfers de werkelijkheid weer, hoe vind je zin in je werk, wat doet macht met je? Bij elke vraag krijg je een actuele situatie geschetst, de ideeën van relevante filosofen voorgeschoteld en een korte les aangereikt. En hoewel het boek liever aanzet tot nadenken dan antwoorden geeft, is er een uitleiding toegevoegd waarin de algehele boodschap geëxpliciteerd staat: een oproep aan de manager om leiding te nemen over eigen werk en leven.
Pas in de laatste hoofdstukken slaagt het boek erin mijn interesse een beetje te wekken. Ik denk dat het boek er last van heeft dat het al schrijvende is ontstaan, zoals Kuiken opbiecht. Het mist samenhang, en daarmee urgentie. Waarom zouden dit de kwesties zijn waarmee managers zitten of zouden moeten zitten, vraag ik me af. Ervaren managers het als een dilemma of ze wel of niet maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen? Hebben ze vaak het gevoel dat hun medewerkers hen niet begrijpen? Bij mij resoneert het niet. Dat gebrek aan weerklank wordt versterkt doordat de lezer niet direct wordt aangesproken. Elk hoofdstuk biedt een hoop informatie waarvan het op voorhand niet duidelijk is wat je ermee zou moeten. En die mij ook niet aanzet tot eigen reflecties op de opgeworpen vraag. De afsluitende les is vervolgens zo weinig uitgewerkt, dat de toepassingsmogelijkheden van de filosofische inzichten niet echt binnenkomen of houvast bieden.
Zoals gezegd wordt het boek voor mij tegen het eind interessanter. Ook vanuit ontwikkelperspectief bieden de laatste drie hoofdstukken wat meer aanknopingspunten. Met name het hoofdstuk dat gaat over authenticiteit vind ik aansprekend. Hier rekent Kuiken af met het idee dat het er voor een authentiek leider om gaat zijn of haar ware zelf te vinden. Vanwege de filosofische problemen van het concept van een waar zelf, maar ook vanwege het alternatief: authentiek leiderschap gaat over het maken van keuzes waar je voor staat en die je wilt verdedigen, ongeacht de consequenties. Met dank aan filosoof Charles Taylor. Zo gesteld gaat ontwikkeling van authenticiteit over leren bepalen wat je werkelijk belangrijk vindt en over verantwoording afleggen over je keuzes aan anderen. Op die manier word je een échte baas.

Judith Barneveld - consultant en coach

Vertel!
Op je best tijdens presentatie, gesprek of vergadering
Karin de Groot
Nieuw Amsterdam, 2015. ISBN: 978 90 468 1964 7

Ontegenzeggelijk is Karin de Groot, door haar 25-jarige carrière als presentatrice voor radio en televisie, een deskundige geworden in het vakgebied van presenteren. Opvallend is dat zij haar eigen confronterende presentatie-ervaringen vermeldt en daarmee accentueert dat je een ontwikkeling kunt doormaken in het vak presenteren. Dit feit kan ondersteunend zijn voor beginners en uitstellende twijfelaars.
De vormgeving van het boek is sober, maar wel nauwkeurig en doeltreffend samengesteld. De foto op de voorzijde doet vermoeden dat Karin er op haar best uitziet.
Het boek Vertel! bestaat uit 3 delen; 1. Presenteren, de kunst van het vertellen.2. Hoe vertel je een verhaal? 3. Het wat, hoe en waarom van de voorbereiding.
In deel 1 komen veel aanwijzingen, adviezen over de techniek van het presenteren aan de orde. Ze benadrukt door steeds haar eigen onvolkomenheden te beschrijven; dat perfectie en presenteren heus los van elkaar staan. Karin stelt zelfs dat een verhaal vertellen beter gaat en geloofwaardiger wordt als je niet perfect bent. Zinnig voor de beginner of gevorderde presentator. 
Ik was benieuwd naar wat Karin over de kunst van het vertellen zou schrijven. Dit stuk viel me inhoudelijk tegen. Juist de spreker Obama als goede verhalenverteller en Jon Favreau als goede speechschrijver zijn interessante voorbeelden om nader uit te werken. Waarom zijn beiden goed in het beoefenen van deze kunst? Wat is hun geheim?
Deel 2 is een informatief en nuttig hoofdstuk. Karin staat stil staat bij het belang van boodschap, de geloofwaardigheid van spreker, het verplaatsen in de toehoorder, de structuur van de toespraak en het begin en einde van de toespraak.
Karin geeft in deel 3 aan dat een goede voorbereiding veel zekerheid en zelfvertrouwen oplevert. Opnieuw veel tips. Met raad en daad geeft ze aanwijzingen wat je kunt doen als iets anders loopt of mis gaat. Kortom, ze denkt werkelijk aan alles.
In het begin vond ik het boek saai en moest moeite doen om door te lezen. De stijl van schrijven van dit boek moet je wel liggen wil je het een boeiend boek vinden. Geleidelijk heb ik ontdekt dat Karin een sterke gedrevenheid heeft mensen te willen helpen, hun blokkades te overwinnen en hun presentatie te verbeteren. Ze schroomt niet om haar eigen negatieve ervaringen in dit vak te vertellen en dat vereist zeker ook een dapperheid.
Mijn tip voor Karin is: Werk de kunst van het vertellen nader uit. In de toespraak van Obama speelt het onzichtbaar overtuigen een rol. Dit kan tot een spannende afsluiting van deel 1 leiden. Het overtuigen is immers van belang bij het presenteren.

Willeke Oskam, persoonlijke coach

De groeispiraal
4x sneller én winstgevender groeien
Jack Korsten
Van Duuren Management, 1e druk 2015. ISBN 9789089652867

De ondertitel “4x sneller én winstgevender groeien” geeft aan wat de invalshoek van het boek “De Groeispiraal” is en schept verwachtingen. Ondernemers en managers staan nogal eens voor de uitdaging om (omzet)groei en winstgevendheid te realiseren. Jack Korsten wil met zijn boek handvatten bieden om de combinatie van beide versneld binnen handbereik te brengen. Op basis van theorie en zijn eigen praktijk presenteert hij een compleet en handzaam model.
Het eerste deel van het boek gaat in op de vraag wat groei is, waarom groei noodzakelijk is en biedt een beknopt overzicht van de uitdagingen in iedere levensfase van een onderneming. In deel twee behandelt de auteur, volgens een vast format, de acht stappen van de groeispiraal. Stap één tot en met vier hebben te maken met leiderschap (de goede dingen doen) en stap vijf tot en met acht gaan vooral in op management (de dingen goed doen). In het volgende deel worden tien wetmatigheden besproken die kunnen helpen om veranderingen, die immers bij elk groeiproces optreden, succesvol te laten verlopen. In het laatste deel maakt de lezer kennis met in totaal acht instrumenten. Een overzicht met bekende en minder bekende literatuur completeert het geheel.
Het boek is geen standaard managementboek en onderscheidt zich op een aantal punten. Het gebruik van infographics zorgt voor een fris en modern uiterlijk. De pictogrammen van alle thema’s/stappen sluiten aan bij de wens van lezers om al “zappend” door een boek te gaan. De visuele opbouw van de hoofdstukken - een casus/inzicht, aanvullende kennis, een quote en een actieplan - zorgen voor consistentie en bevorderen de leesbaarheid van het boek. De vraag die onbeantwoord blijft is de onderbouwing van de belofte “4x sneller” groeien.
De mogelijkheid om alle checklists en actieplannen te downloaden zou wat mij betreft een waardevolle toevoeging zijn geweest bij dit boek.
Samengevat: een echt “doe”-boek voor (minder) ervaren ondernemers en managers die ambities hebben om te groeien. De boodschap is op zich niet nieuw: focus (op groei), zorg voor de juiste randvoorwaarden en vooral: doen! De vragen en scans zetten aan tot nadenken over doelen en randvoorwaarden, terwijl je de concrete checklist en actieplannen meteen kunt toepassen in je eigen organisatie. Korsten geeft in zijn voorwoord aan dat het boek vooral bedoeld is uitdagingen rondom groei beter te overzien, te begrijpen en te structureren. Daarin is hij wat mij betreft grotendeels geslaagd.

Gerald Molema – zelfstandig trainer en coach

Magie in al je communicatie (previeweditie)
Bas Mouton
Uitgeverij boom/nelissen, 2015

Het boek is opgebouwd in drie delen, de drie dimensies van communicatie IK, IETS en JOU. De eerste twee hoofdstukken zijn te lezen als een inleiding. In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk dat voor de schrijver communicatie zoeken is naar een balans tussen die dimensies. In het tweede licht hij toe wat hij bedoelt met het magische moment. Daarna volgen de drie delen, telkens vooraf gegaan door een korte inleiding. Het eerste deel gaat over het aansluiten bij de ander en het uitlokken van (re)actie bij het gehoor. Deel twee gaat over het krachtig en geloofwaardig maken van de inhoud. Het laatste deel gaat over het zichzelf als spreker laten zien. De tekst wordt in kaders aangevuld met oefeningen en internetadressen naar speeches waar de schrijver naar verwijst en van commentaar voorziet. Hier en daar zijn illustraties met niet altijd even goed leesbare tekst opgenomen. Het doel van de schrijver is lezers te inspireren tot spreken met impact. Altijd. Niet alleen voor een groot publiek, maar ook tijdens een sollicitatiegesprek, een conflict met de buurman of een vergadering op het werk. Hij deelt zijn ‘magiewetten’ die volgens hem voor iedereen gelijk zijn. Hij onderbouwt zijn mening met eigen ervaring en beroemd geworden TedX presentaties en speeches van Obama, Al Gore en Martin Luther King en vele anderen. De eerste indruk is dat het een eenvoudig boekje is. Dit wordt gesuggereerd door de woordkeus de titels, zoals deel 1: Meer JOU, Deel 2: meer IETS en Deel 3: meer IK. Daarnaast zijn het de tekeningetjes die als enige doel hebben de titel van het hoofdstuk te visualiseren. Ze zijn opgenomen in de inhoudsopgave en komen terug aan het begin van een hoofdstuk. Zo is de illustratie bij het hoofdstuk “Laat ons de toekomst zien” een ruimteschip en staat bij het hoofdstuk “Maak contact” een oog getekend. Verder kom ik bij herhaling op een verder lege pagina de afbeelding tegen van ‘Het Bubble Model om tot een Magic Moment te komen...’ zonder verdere toevoeging of aanvullende tekst en bevat het boek veel blanke pagina’s (beide 10X). Of dit is voorbehouden voor de preview versie die ik lees weet ik niet. Storend is het frequente gebruik van (niet vertaalde) Engelse teksten. Wil je beter communiceren dan is dit boek het lezen waard.

Marrie Rietveld coach/blogger

 


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Nog geen reacties geplaatst