Contact

Contactformulier

 • Redactie
  Robert Dollevoet, Jumbo
  Naomi van der Graaff, Buro Heron
  Marlieke van Grinsven, Vrije Universiteit Amsterdam
  Niek de Groot, Berenschot
  Joyce Marijnissen, Zelfstandig ondernemer
  Willem Masman, PWC
  Jasmijn Mioch, Universiteit Leiden
  Sergio Panday, Roots Inspire
  Jan Arnoud Ruiter, Rabobank
  Jurgen Visser, Hogeschool van Amsterdam
  Sibrenne Wagenaar, Link2Learn

  De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut.

 • Adviesraad
  Yvonne Burger, Vrije Universiteit Amsterdam
  Guus van Deelen, Zelfstandig ondernemer
  William de Kaste, HAN
  Dick Krikke, Develhub
  Corline van Reenen, KPMG
  Manon Ruijters, Vrije Universiteit Amsterdam
  Janneke Schenning, De Nederlandsche Bank
  Wouter Willems, RabobankSofie Willox, So We Grow

 • Vormgeving
  Marie-José Verstappen
  marie-jose@kloosterhof.nl
  Annemieke Peeters
  vormgeving@kloosterhof.nl

 • Marketing
  Eric Vullers – eric@kloosterhof.nl
  0475-231777

 • Administratie
  Papieren abonnement

  Abonnementsprijs: € 57,50 per abonnementsperiode van 4 uitgaven

  voor particulieren; € 67,50 voor bedrijven en instellingen.

  Tarieven voorverzending van abonnementen naar het buitenland wijken af, zie www.tvoo.nl.

  Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en worden aangegaan tot wederopzegging. Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de toegezonden factuur. U ontvangt automatisch onze maandelijkse gratis nieuwsbrief.

 • Digitaal abonnement
  Abonnementsprijs: € 25,00 per abonnementsperiode van 4 uitgaven. Neem een digitaal abonnement op  www.ProfessioneelBegeleiden.nl en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in pdf-vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogtewanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch

 • Voor meer informatie, aanmelden, wijzigingen:
  Yvonne van Pol, 
   yvonne@kloosterhof.nl

 • 0475-600944
  www.tvoo.nl

 • Verschijningsdata
  Jaargang 13
  TvOO 2023-2: juni
  TvOO 2023-3: september
  TvOO 2023-4: november
  Jaargang 14
  TvOO 2024-1: maart

 • Aanleveren kopij
  Jaargang 13
  TvOO 2023-2: 1 maart 2023
  TvOO 2023-3: 1 juni 2023
  TvOO 2023-4: 1 september 2023
  Jaargang 14
  TvOO 2024-1: 1 november 2023

 • Auteursinstructiewww.tvoo.nl

 • Aanleveren advertenties
  Uiterlijk 4 weken voor de verschijningsdata

 • TvOO-Leren | Talent | Werk.

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en redactie verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en redactie op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

  Contact
  Uitgeverij Kloosterhof Neer BV
  Napleonsweg 128A
  6086AJ  NEER
  Tel.: 0475-597151
  E-mail: info@kloosterhof.nl