Kopij

Wilt u kopij aanleveren? 

Bekijk dan onderstaande bronnen/documenten voor meer informatie:

Thema’s 2024

 • Beweging – februari
 • AI – mei
 • Evenwicht – september 
 • Routine – november


Hoofdredactie

 • Ria van Dinteren

Wilt u inhoudelijk een bijdrage leveren bij een van de thema’s?  Dat kan! Kijk alvast naar de instructie en voorwaarde voor het aanleveren van kopij en stuur uw voorstel of synopsis naar Ria van Dinteren, hoofdredacteur@tvoo.nl.

Redactie 

 • Jeanne Bakker – Columnist
 • Jackelien van Dijk – voorzitter Develhub
 • Robert Dollevoet  – Jumbo
 • Marlieke van Grinsven – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Niek de Groot – Radboud University Nijmegen
 • Joyce Marijnissen – Zelfstandig ondernemer
 • Willem Masman – PWC
 • Jasmijn Mioch – Universiteit Leiden
 • Sergio Panday – Roots Inspire
 • Jan Arnoud Ruiter – Rabobank
 • Jurgen Visser – Hogeschool van Amsterdam
 • Sibrenne Wagenaar – Link2learn

De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut.

Adviesraad

 • Sandra Beugel – CINOP
 • Yvonne Burger – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Niek de Groot- Radboud University Nijmegen
 • Guus van Deelen –  zelfstandig ondernemer
 • William de Kaste – HAN
 • Dick Krikke – Develhub
 • Caroline van Reenen – KPMG
 • Manon Ruijters – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Janneke Schenning – De Nederlandse Bank
 • Sofie Willox – So we grow


Auteursinstructies

TvOO  wil theorie en praktijk met elkaar verbinden voor een lezerspubliek dat voornamelijk bestaat uit professionals uit het L&D- en HRD-netwerk. Dat stelt specifieke eisen aan de artikelen. De hieronder volgende aanwijzingen specificeren zoveel mogelijk de eisen die we aan artikelen stellen. Maar mochten die onvoldoende houvast geven, dan zijn TvOO-redacteuren graag bereid een handje te helpen.

1. Algemeen
 • Een artikel dat ter publicatie wordt aangeboden aan TvOO, mag niet in dezelfde vorm elders gepubliceerd zijn of tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aangeboden worden.
 • De auteur mag het artikel vrij gebruiken op zijn/haar eigen website. Als hij/zij grotere groepen wil aanspreken, via nieuwsbrieven en/of sociale media, gaat dat altijd in overleg met de uitgever. De laatste stelt dan het artikel twee tot drie weken gratis beschikbaar via www.professioneelbegeleiden.nl.
2. Technische vereisten
 • Een artikel heeft een omvang van circa 2.000 woorden (incl. kaders, verwijzingen, enzovoorts).
 • Lever teksten als volgt aan:
  • in Word (dus niet in pdf!),
  • met lettertype Times New Roman 11 pnts,
  • en zo plat mogelijk, dus zonder paginanummerstekst in kolommen, ‘fraaie’ versierselen enzovoorts
     En verder:
  • Bij een nieuwe alinea niet inspringen, maar witregel.
  • Bij lange citaten: wel inspringen.
     Opsommingen:
 • Als de opsomming bestaat uit twee of meer zelfstandige zinnen, heeft elk onderdeel een hoofdletter aan het begin en een punt aan het slot.
 • Als de opsomming bestaat uit zinsdelen, heeft elk onderdeel een kleine letter aan het begin, puntkomma na de tussenliggende leden, en een punt aan het eind van het laatst lid.
     Beeldmateriaal (tabellen, grafieken enz.):
 • Lever tabellen, grafieken e.d. afzonderlijk aan en neem die dus niet in de lopende tekst op; de scan moet voldoende kwaliteit hebben, dus gescand zijn met 400 dpi.
 • Gebruik voor tabellen de tabelfunctie  van Word. Figuren kunnen ook in Powerpoint worden aangeleverd.
 • Geef in de tekst tussen [ ] aan waar de betreffende illustratie (ongeveer) moet komen.
 • Vermeld de bron als het gaat om beeldmateriaal van anderen.
 •  Suggesties voor foto’s of tekeningen zijn welkom. DTvOO maakt gebruik van I-stock; voor een suggestie daaruit kun je volstaan met het nummer van de foto(’s).
 • Zet bovenaan het artikel de auteursgegevens: naam van de auteur(s), relevante functie en emailadres
 • Een artikel heeft een titel en een ondertitel. De titel is aansprekend (bijvoorbeeld een uitspraak van een geïnterviewde), de ondertitel is zakelijker (geeft het onderwerp of de kern van het artikel weer).
3. Stijl
 • TvOO-artikelen hebben een zekere levendigheid nodig, een persoonlijke toon. Vermijd daarom zoveel mogelijk de lijdende vorm. Schrijf dus niet ‘In dit artikel wordt een beeld gegeven van de effecten van PLG’s’, maar bijvoorbeeld ‘In dit artikel geven we een beeld van (enz.)’.
 • Vermijd ook zg. tangconstructies waarin zinsdelen die bij elkaar horen, van elkaar gescheiden zijn door een hele reeks andere woorden, zoals in ‘het bestuur maakte na een overleg met de medezeggenschapsraad waarbij de gemoederen hoog opliepen de reorganisatie bekend’. Zulke constructies maken het lezen lastig.
 • Vermijd ook (zoveel mogelijk) jargon en modieus taalgebruik.
4. Spelling
 • TvOO houdt de voorkeurspelling aan (volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal, het ‘Groene boekje’ van 2015).
 • Hanteer alleen gebruikelijke afkortingen. Afkortingen van bedrijven, instellingen en dergelijke: de eerste keer voluit (met de afkorting tussen haakjes), daarna afgekort.
 • Getallen tot twintig voluit (tenzij in het artikel bijzonder veel getallen voorkomen).
5. Literatuurverwijzingen
 • TvOO werkt niet met voet- en eindnoten.
 • TvOO is geen wetenschappelijk tijdschrift. Beperk daarom literatuurverwijzingen tot de belangrijkste. Er is per artikel ruimte voor maximaal 10 verwijzingen.
 • TvOO volgt de richtlijnen van de APA.[1] Die richtlijnen zijn bijzonder uitvoerig; voor een publicatie in TvOO volstaan we met de basics:
  • In de tekst verwijs je ter wille van de leesbaarheid kort naar een bron door vermelding tussen haakjes van auteursnaam/-namen en jaar van publicatie. Dat kan op twee manieren, namelijk:
    (1) in de lopende tekst: Wainwright (2012) concludeerde (..), of
    (2) tussen haakjes aan het eind van de zin, bijvoorbeeld zo: Volgens een recente studie …..(Bernhards, 2020).

De verwijzing in de tekst verandert bij meer dan één auteur of wanneer de bron van een organisatie afkomstig is. Let op de interpunctie en het gebruik van de ampersand (&).

Auteur

Tussen haakjes

In lopende tekst

Eén

(Snoek, 2021)

Snoek (2021)

Twee

(Kneyber & Evers, 2013)

Kneyber en Evers (2013)

Drie of meer

(Smits et al., 2021)

Smits et al. (2021)

Organisatie

(Onderwijs
raad 2017)

Onderwij
sraad (2017)

Wanneer je een website of webpagina citeert, vermeld je de URL in de tekst: ´De website van de VO-raad (https://www.vo-raad.nl) verschaft informatie over (…)´. Naar webcontent of een webdocument verwijs je net als naar andere bronnen: met de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar.

Aan het slot van het artikel komt een lijst van de aangehaalde literatuur onder het kopje Referenties. Daarbij gelden de volgende regels (NB: let goed op de cursiveringen en het gebruik van de ampersand, het teken ‘&’!):

 • Rangschik de literatuur alfabetisch.
 • Boek: Ernste, D., & D. de Wit (2005). Goed bestuurWerkboek voor maatschappelijke organisaties. De Beuk.
 • Artikel uit een boek: Voorbeeld: Van der Lans, J. (2005). De kunst van het verantwoorden. In Ernste, D., & De Wit, D. Goed bestuur. Werkboek voor maatschappelijke organisaties. De Beuk.
 • Artikel uit een tijdschrift: Baartman, L.K.J., Bastiaens, T.J., Kirschner, P.A., & Van der Vleuten, C.P.M. (2006). The wheel of competency assessment. Presenting quality criteria for Competency Assessment Programs. Studies in Educational Evaluation, 32, 153-177.
 • Een website: noem de website en geef aan wanneer je die geraadpleegd hebt: https://www.vo-raad.nl, geraadpleegd 24 augustus 2022.
 • Webcontent of een webdocument: Vermeulen M (2021). Turbulente governance. Over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen. 
  https://www.tias.edu/
 • item/turbulente-governance.

Aan het eind van de Referenties kun je eventueel een kopje Verder lezen toevoegen met voor de lezer nuttige publicaties en/of websites.

Digitale publicatie
 • – Het artikel wordt digitaal beschikbaar gesteld op www.ProfessioneelBegeleiden.nl 
 • – De auteur krijgt, indien gewenst, een PDF toegestuurd van het eigen artikel. Dit mag de auteur, met bronvermelding, op de eigen website plaatsen onder b.v. ‘publicaties’. 
 • – Zodra een auteur het artikel onder de aandacht wil brengen via b.v. een nieuwsbrief of social media dient naar de (betaalde) versie op
  www.ProfessioneelBegeleiden.nl 
  te worden verwezen.
Richtlijnen aanleveren beeldmateriaal

Tekst en illustraties worden bij Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties apart verwerkt en geproduceerd. Om de kwaliteit van illustraties in het tijdschrift te waarborgen verzoeken wij u vriendelijk om deze handleiding goed door te nemen en de instructies op te volgen. Wij geven bij de verschillende typen illustraties (foto’s, tabellen, enzovoorts) gedetailleerd aan hoe deze aangeleverd dienen te worden. Download hier de Handleiding voor het aanleveren van beeld- en illustratiemateriaal